Gedragscodes

Iedereen dient zich te houden aan de regels die het NHV en het NOC&NSF heeft gesteld. Om duidelijkheid te scheppen is er voor alle partijen in de Handbal School Gelre een gedragscode gedefinieerd, dat wil zegen voor het bestuur, de staf en de spelers, het gaat hier met name om normen en waarden. 

“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.”

Sporters moeten kunnen  werken in een veilige omgeving. Hoe kun je een veilig sportklimaat creëren? Veilig moet in dit verband niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gezien worden. Dit betekent dat een speler in een (sociaal) veilige, maar ook in een sportieve en respectvolle omgeving moet kunnen sporten. Daar spelen ouders, de staf en het bestuur een actieve rol in waar ze als voorbeeld voor de sporters dienen.

5 Belangrijke tools spelen hierin een rol:

1. Structuur bieden

Van belang is om een omgeving te creëren die structuur biedt en grenzen  stelt, zodat het voor de sporter  en de ouders/verzorgers duidelijk is wat er van hem verwacht wordt en vice versa.

Daarbij hoort tevens het nakomen van afspraken, het bewaken van waarden en normen en het nemen van maatregelen bij onsportief gedrag. Trainers hebben in principe hun eigen groep, zeker bij de D/E spelers. Bij afwezigheid van de trainer neemt een andere (bv gast) trainer de groep over. Dit vindt in onderling overleg plaats en worden de spelers tijdig geïnformeerd.

2. Positief coachen

Heeft als doel de trainers/coaches binnen de organisatie vanuit dezelfde visie spelers te leren coachen en begeleiden. Hierbij dient een visie op begeleiding die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling waarin plezier centraal staat. En die daarbij een bijdrage levert aan de ontwikkeling op cognitief, sociaal, psychologisch en/of fysiek vlak.

3. ontwikkeling stimuleren

De trainer/coach zal zich iedere keer moeten realiseren dat sporters een uitdaging willen hebben, maar ook een realistisch doel willen nastreven. Bij die ontwikkeling hoort een adequate individuele begeleiding, opvang en zorg.

4. voorbeeldfunctie vervullen

Trainers/coaches hebben een voorbeeldfunctie en dienen een gedragscode na te leven. Naast het inhoudelijke traject hebben de trainers/coaches een grote verantwoordelijkheid en kunnen anderen alleen aanspreken indien zij zelf het goede voorbeeld geven. Ook moeten trainers/coaches regelmatig op hun handelen reflecteren.

5. Bewaken van gemaakte afspraken

Fair play moet een belangrijke plaats innemen bij het gedrag van de sporters.

Respectvol omgaan met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en trainers/coaches staat hierbij centraal. Het voorkomen van seksuele intimidatie is hier een onderdeel van.

Aandachtspunten t.a.v. het thema normen en waarden zijn:

 • op de agenda plaatsen
 • risicoanalyse maken
 • omgangregels opstellen
 • gedragscodes afspreken en vastleggen (bestuur, sporters)
 • aanstellingsbeleid
 • verklaring omtrent gedrag
 • meldprotocol opstellen
 • opstellen van reglement/aanpassen van Statuten
 • het geven van voorlichting
 • het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Ook van de sporters wordt het een en ander verwacht. Ze moeten onder andere:

 • op tijd komen,
 • de juiste kledingvoorschriften nakomen,
 • zuinig zijn op de geleende kledij,
 • zich tijdig afmelden bij ziekte of absentie,
 • blessures tijdig melden
 • procedure met betrekking ot blessures naleven

Verder dient men te gedragen conform de gedragscode van het NOC&NSF voor topsporters:

Gedragscode sporter (NOC&NSF):

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders van het NOC&NSF

 

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Informatie

De Handbalschool Gelre is opgericht door en onderdeel van Stichting Tophandbal Gelre. We bieden aanvullende handbaltraining aan talentvolle tieners van 9 tot 18 jaar.

Sponsoradvertenties